Условия за употреба

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1. Уебсайтът 
www.viki-m.com представлява информационен и търговски център за електронна търговия на фирма ВИКИ-М ЕООД
2. Сайтът предлага възможност за закупуване на представените продукти, които се доставят от фирма ВИКИ-М ЕООД директно до клиента на посочен от него адрес.
3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
5.
 www.viki-m.com представлява информационен портал на предлаганите от фирма ВИКИ-М ЕООД стоки и услуги, както и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители възможността да закупят тези продукти on-line, спазвайки Общите условия за употреба на сайта.
6. ВИКИ-М ЕООД се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ
7. Предлаганите в сайта продукти са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация и, в повечето случаи, снимка за всеки отделен продукт и са указани възможните размери на продукта, както и неговата цена.
8. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой с включен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставката.
9. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона " купувам " в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и фирма ВИКИ-М ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
10. Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (вид, модел, производител).
11. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока на доставка.
12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва ВИКИ-М ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.
13. След получаване на поръчката, от ВИКИ-М ЕООД се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
14. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
15. Поръчаният от клиента продукт се доставя от 3 до 7 работни дни при поръчка на наличен модел продукт, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.
16. Доставката на поръчаният продукт се заплаща от клиента.
17. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.
18. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ВИКИ-М ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
19. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
20. Заплащането на дължимата цена на стоката става по избрания в момента на поръчката начин, от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
21. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
22. Клиент, поръчал стока on-line от сайта Viki-m.com има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
· aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката.
· ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
· ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в www.viki-m.com , към момента на осъществяване на on-line заявката.
· Вики-М ЕООД си запазва правото да променя по всяко едно време цените на предлаганите в сайта продукти.
· ако не е спазен срока, обявен за доставка;
23. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
24. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
25. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
26. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените в гаранционната карта правила.

ОГРАНИЧЕНИЯ
27. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта Viki-m.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
28. Потребителите на сайта www.viki-m.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини,снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Вики-М ЕООД
29. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
30. Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на Вики-М ЕООД
31. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.